لیست قیمت

مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور HPابعاد (CM)وزن در حال کار Kgقطر لوله های اصلي رفت و برگشت (in)قیمت (ریال)قطرارتفاعDT.C. 10351/493140140″233,850,000DT.C. 15531/2120170220″238,470,000DT.C. 20711/2120170270″246,920,000DT.C. 25881/2120170320″250,000,000DT.C. 301051170200370″359,240,000DT.C. 401411170200420″366,160,000DT.C. 501761.5170210530″373,100,000DT.C. 602122200250710″481,560,000DT.C. 702452200250790″487,720,000DT.C. 802822200250850″496,190,000DT.C. 903182260255870″4118,118,000DT.C. 1003522260255950″4130,000,000DT.C. 12544232702801100″5142,368,000DT.C. 15052843002851500″5160,833,000DT.C. 17552853352951600″6165,455,000DT.C. 20061853353202100″8217,758,000DT.C. 2257057.53803303000″8261,650,000DT.C. 2507957.53804503200″8270,108,000مدلدبي نرمال آب G.P.Mقدرت موتور HPابعاد (CM)وزن در حال کار Kgقطر لوله های اصلي رفت و برگشت (in)قیمت (ریال)قطرارتفاعDT.C. 3008807.54423603500″10295,506,000DT.C. 3501300104423603800″10345,878,000DT.C. 4001410154803804500″10357,845,000DT.C. 4501580154803855500″10374,660,000DT.C. 5001770155504108500″12388,190,000DT.C. 5501935205504108700″12426,654,000DT.C. 6002120155504109000″12460,873,000